Friday 1 May 2015

စာေပ ကင္ေပတိုင္ ဆိုပါလား


ဲ့ဲ့ ္ေပါင္းာ္ၾကၾက၁၉၇၅-၇၆ကကို ျပနသတရမတယ်ာ ္းက ကၽ္ော္ို႔က တကၠသို္ ေက်ာ္းော္ားႀကီးေပါမနိုွာ ေက်ာ္းားေအလႈပွားုံးကလတစပါ က္းက ုံွိ္ေကမွာ ို႔စကဒ္ေြ ေခတားေနတဲ့ကဖစပါတယ ဆရာေပန္းေမႊို႔ေခတိုရငမမွားေကပါဘူး ကဗ်ာေးေပါ္းေက္းသလား ပါန႔။
 
ကၽ္ော္ိုပညလမ္း ္းြာိုက ရနက္-မဂၤလုံေလဆြားလမ္းမႀကီးေပၚမွာ တညွိပါတယ ္းြာိုော့ ္းေြေနၾကတာေပါ ကပည္ေုေန႔ကၿပိုရငအနယနယအရပရပကို ို္းခန္း့္လညဲ့ဲ့ ျပည္ေအလံော္ႀကီးမဂၤလုံေလဆက က်ိဳကၠဆက္းကို ျဖတသန္းာ ေနရာျဖစ္ော့ စဥို္း အလံော္ႀကိဳိုေဝနက ကၽ္ော္ို္းြာ ဝနႀကီး တစို ျဖစဲ့ပါတယ တစမဟစဥို္း ျဖစပါတယ

ကလတ္းက ဘယုိြးခၚနဘယို စဥဲ့သလမသိုဲ့ပါဘူးပည္ေအလံော္ကို တစိုုံး ို္းခန္း့္သလို်ိဳး ့္လညအပူော္ၿပီး ေကုံး ရနကၿမိဳ႕က က်ိဳကၠဆက္းကို အလံော္ိုက္ေကၿပီး ဲြလမ္းသဘငပခန္း စသဖင့္ အႀကီးအကက္းပခဲ့ပါတယ ္းကပည္ေဓါတပည္ေကို ္ျမတိုးေိုၿပီး ေက္ေၾကကေျကား ကက္ေဲ့ာ ျဖစပါတယ  အခကပနစဥ္းားၾကည့္ော့ အႏကို ပဘပၚယကိုာ ျပသခဲ့ာ ေ႕ရပါတယ

ကၽ္ော္ို-ုိ္ျပညလမ္း ္းြာက ငယ္ေကာ့ စဥုိ္း ျပည္ေအလံော္ႀကီးကို ျပညလမ္းက ကၿပီး အလံော္ သယူေအဖဲြ အမ်ိဳးသမီး တစဲြ အမ်ိဳးား တစဲြ ဲြ႕ၿပီး လကဆင့္ကမ္း သယ္ေရတပါ။ သယ်ိတစဲြ႕ကို နစထကမပုိပါဘူးက့္ရတကာ့ တစကၾကပါတယ စစတပက တပၾကပႀကီးေကိုိုာေက့္ေပါ။  ကလဆိုရငားုံးက အလအကိုက သင်ိက အခ်ိ္ေၾကရတပါ။ အလသမားေအတကကာ့ ာ့္ကိုေက္းပါတယ ာေၾက့္ိုော့ ို႕အတကၿမိဳ႕နယ္ျပညကက အလကကက့္ on duty လက္ေ္ေို႔ပါဘ အလဆင္းစရမလိုော့ူးေပါ  အခ့္တစကို ေိုကာ ျဖစပါတယ

ို ဝန္ေထမ္းေပမဲ့ ဝတုံအတကကာ့ ဝနမယပါဘူး ကို့္ွာရတာျဖစပါတယ စဥို္းုိော့လည္း ၾကာော့ ဘယိုွာ ုံေိုကို ဖစ ွာာ့ာေပါ

ိုဲ့သလိုကလက ာ္ေခတားေနတက ို႔စကဒ္ ေကဆိုော့ ို႔စကဒ္ေတစုေကၿပီး ုံေွာို႔ ျဖစပါတယ စဥက္းနတဲ့ ္းအမ်ိဳးားေန႔အထ္းအမဖစို႔စကဒတစ္ေ္းုံေွာိုုံးျဖတဲ့ၾကပါတယ  ီး္းျဖစဲ့ ေအဝမ္း ္း႕အကအည ဆရာေ္ေိုကက ုံတစုံကို ေးေပါတယ ုံကာ့ အဆန္းႀကီး မဟပါဘူး ်ိဳ္းတစ္ေက္ ေလထကို ထပ်ံေနတဲ့ုံပါ။
 
္းေၿမိဳ႕သမို္းွာ ်ိဳ္းၿမိဳ ိုွိဲ့ပါတယ ်ိဳ္းၿမိဳ႕က အခိုးညႇင္းၿမိဳ႕ပါ။ ိုးစညၿမိဳ ိုက ိုးေက္းပါ။ ဓါၿမိဳ႕ဆိုက ိုးၿမိဳ႕ပါ။ က်ားၿမိဳ႕ဆိုက ဝန္းိုၿမိဳဖစပါတယ အရငကာ့ ္းေၿမိဳ႕သမို္းကို ေက်ာ္းွာ သငတယို ရပါတယ  အခုေကို္းွာော့ သမို္းေကို တစ်ိဳးေျ္းိုကၿပီး ္းေၿမိဳ႕သမို္းကို မသင္ော့ပါဘူး ၿပီးဲ့ဲ့ ေၾက္းအရာ ျဖစဲ့ဲ့ သမို္းကို ဘယုိ္ျပငသလ ဘယုိုံးကသလိုကာ့ သအခ်ာ ျပနစဥ္းားၾကရမယ့္ ကစၥ တစုျဖစရပါၿပ

ကၽ္ော္ို႔က အထက ို္းညႇင္းကို ကိုားျဲ့ ်ိဳ္းုံကို ို႔စကဒနန ္ေဝဖို ဲ့ပါ။

ကို္း်ာ … … … ာေ ကင္ေပတိုၾက္းေျို ၾက္းရင္းံေးေေျဖစ္ ေျဲ့ၿပီးပါၿပ ိုပါစို႔ဗ်ာ ကၽ္ော္ို ို႔စကဒ္ေ္ေ္းုံေွာို ၾက္းေိေကပါၿပ  ို႔စကဒ္ေ္ေ္းို ဘယိုရပါသလ

အရငုံး ၿမိဳ႕နယ္ေကွာ ေကြားရပါတယ ္ေဝသကို ္ေဝခ့္လကအတက္ ေြေၿပီး ရမ္းရပါတယ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ ဝဂၤဘလမ္းက ာေပစစစ္ေုံးကို ြားရပါတယ ွာ ကၽ္ော္ားို မမို္ေက္ေ်ားျားဲ့ ုံံေြ ျဖည့္ရပါတယ္းရပါတယ အစည္းခန္းကို ျမန္ျမန္ေက္ေ္ ျပငပနည္းလမ္းေုံးရပါတယ မပပါန ဲြားေွိပါတယ ို႔က အကအညီ ေပါလ့္မယ ႔ဖိုး လကဖကရညိုးော့ ို မရပါဘူးရတာေပါ်ာ

ကၽ္ော့္ို႔ဟ၆လက ၄လက အရွိဲ့ ို႔စကဒ္ေတစ္ေဝခ့္ပါမစရဖို ို အဆင့္ေကို ေက်ာ္ျဖတရတပါ။

ႀကိဳးားိုကွာ ေကုံးော့ အစည္းခန္းကို ေကြားပါၿပ ဒါဟိုံော္ အလႀကိဳိုေ တစနည္းတစုံ ဆကစပ္ေနတို ားုံးအဆင္ေျပသြား့္မယို ုံၾကညဲ့ပါတယ

ဒါပမဲ့ ထငသလို ျဖစမလဲ့ပါဘူး

ွာ ္းားဲ့ (ဝမ္းေို္း) ္းုံး ုံးုံးပါတဲ့ ္းအမ်ိဳးားေန႔ အထ္းအမ္ ျဖစို ္းုံးုံးကို ကန႔ကကို ွိ/မရွိ  ္းျပညနယ္ ေက ား ကရယို ိုပါတယိုဲ့ ုံးျဖတကကို အစည္းက တယို ရတယ ကာ့ ်ိဳ္း်ံေနတဲ့ ုံပါတဲ့ ္းပါတဲ့ ို႔စကဒတစ္ေဝဖို  ္းျပညနယ္ေက ား က္ ေ္းို ုံးျဖတဲ့ာ ျဖစပါတယ

အခုေခတြးခၚ ႕အၾကံဳ ကစၥကို စဥ္းားၾကည့္ိုကပါဗ်ာပည္ေအလံော္ ႀကိဳို သယို ိုအပ္ေနတဲ့ ုံေအတကို႔စကဒ္ေတစ္ေ္းို ကစၥမွာ ရနကၿမိဳ ဝဂၤဘလမ္း ာေပစစစ္ေက ္းျပညနယ္ေက ား က္ေ္းိုို ုံးျဖတသတဲ့။ ္းျပညနယကို ိုးျမန္းမယ္ေပါ
 
ဒါဆို ကိုၾကွာျဖစပါတယ အခ်ိမရာ့ပါဘူး ္းျပညနယကို ို႔မယ့္ကို ကၽ္ော္ို ကိုိုြားၿပီး ္းျပညအထြားၿပီး ကဲ့ပါမယို္းို ုံးကို ရယရပါတယ အလကားော့ ဘယရမလ်ာ လကဖကရည္ေးော့ ိုကရတာေပါ ီော့လည္း က လကဲ ေကပါၿပ     

္းျပညနယ္ ေကကို ကိုိုြားရမယိုော့ စရ႔ဆို  ို႔စကဒက ္းအရႈံးေပၚနပါၿပ ဒါပမဲ့ လက ၿပီးေ္ော့ မယိုဲ့႔ဘြားို ုံးျဖတိုကရတပါ။

ကၽ္ော္ ကိုဝင္းေိုဲ့ ငယ္း ္ေကြားဲ့ၾကပါတယႀကီးကိုေက္ော့ ္းျပညနယ္ေကုံးကို ြားပါတယ အဝငရင္း္း ပါတယ ဆကရမလိုုံးာေးေကို ေပါတယ  ို႔က က္းုံးက အတ္းေွဴးကို ေ႕တက္းုံးုိ အၾကံေပါတယ ္းက ္းျပညနယအတ္းေွဴးက ီးေို ပါတယ ကၽ္ော္ို ႕ကိုေ႕ခ့္ေ္းၿပီး ြားေ႕ပါတယ ႔ဘဲ ေ႕ခ့္ေပါတယာ့ ီးေက ္း္းလင္းလင္းဲ ေျပါတယ ကစၥက မလူး ခင်ားို ဥကၠဌ ႔မွ ျဖစမယို ုိပါတယ

ကၽ္ော္ို႔လည္း မထူးော့ူး ိုော့ ဥကၠဌကို ေ႕ခ့္ေ္းပါတယကတစ္ေန႔မွာ ေ႔ရမယိုေျပါတယ  ဝမ္းာေပါ ဥကၠဌ ိုာ ေ႕ဖို႔လို႔။  ကတစ္ေန႔ ြားၾကပါတယ ္းက ဥကၠဌက ီး္းရင္ော ျဖစပါတယ က ကၽ္ော္ို႔ကို ေက်ာ္းား ေးေို ာေပါကားုံ ရပါတယက္းေက္း္ေ႕ပါတယြးၾကမ္းောေိုကၿပီးော့ေပါ စကားေျာော့ီး္းရင္ေက ္းျပပါတယ အခ္းျပညနယ ္းျပညနယ္ေန႔အတကို႔စကဒ္ေဲ့ေနရွာ အမ်ိဳး်ိဳးအဖုံုံ ္ေနတကို ္းျပညနယ္ ေကအစိုး နန ဖစ္ေစခူး ားုံး တစ္ေြးတစားဲ ျဖစ္ေစခတယ ဒါၾက့္ ို႔စကဒမယိုရင္းျပညနယ္ ေကက ုံးျဖတားဲ့ ုံတစကို့္ျို္မယို ေျပါတယကၿပီး ို္းုံ တစကို ္ျပပါတယ ႕ဒို္းကာ့ ိုးိုးေပါဘ ္းျပညနယအလံော္ကို ုိ႔စကဒကွာတစုံးွာ ေဖၚပထားဲ့ ုံပါ။

က်ာ .. .. .. ဆကၾကမလ အစည္းုံးျဖတကိုော့ ဆကို႔မရာ့ပါဘူး ကာ့ “ကန႔ကကရနမရွိပါိုဲ့ ားကမရႏို္ော့ူးေပါ ဒါဆို ့္ျ ပါမစလည္း ရဖို မရွိော့ပါဘူး ို႔စကဒ္ေဝဖို လမ္း ုံးြားၿပို ိုုိပါတယ

ကၽ္ော္ို ္ေကလည္း ကလကက ္းျပညနယ္ေကုံး ေကထပကို ဆင္းဲ့ၾကပါတယ ွာ ူးျားကပည္ေုေန႔ပပဲြ ျပခန္းွာ ျပသဖိုပငဆင္ေနၾကတကို ြားၾကံဳပါဘ ို္း္ေွာ ္းျပညနယ ပတသကဲ့ အခကအလက္ေကို ေတင္ေနၾကတပါ။ အခ်ိ္းကပညနယ္ေ ပတသကဲ့ အခကအလက္ေအခအခ်ိို အလတကရႏို္မဟပါဘူး ဥပမာ - အထကတန္းေက်ာ္း ဘယ္ေက်ာ္း ီးေ ဘယ္ေက စကုံအလုံ ဘယစသဖင့္ေပါ အခကအလက္ေကပည္ေုေန႔မွာ ျပဖိုပခန္းအတက္ ျပငဆင္ေနတပါ။ ဒါကို ကၽ္ော္ိုာ့ ာ္ဝမ္းြားတယခင  ကၿပီး ျပည္ေုေန႔မွာ အမ်ားျပညကို ျပသဖို႔ဆုိော့ ကၽ္ော္ို႔က ၿပကင္းၿပိုၿပီး အက္ေွ်ာကကူးော့ာေပါ
 
တည္းိုဲ့ေနရာ ေကိုရခ်ိဳးမလို ္း  အစိုး ုံးွာွိဲ့ အသအကၽ္းက တစ္ေကက ိုကၿပီး က္းျပနို ေျပါတယ ာျဖစို႔လိုးော့ ခင်ားို႔ကို တကၠသို္္ေက်ာ္းားေို ႀကီးေက ားလညားတယ ဒါကို ခင်ားို႕က ၿငၿငနဘဲ ေကုံးေကက အခကအလက္ေကို ကူးေနတာ ေ႕လို ႀကီးေက ဖမ္းို အမးေနတယို ေျပါတယ ကလတ္းက တကၠသို္ေက်ာ္းားိုရငဘယမခားပါဘူး အက္ေဒါက္ေကၿပီး ၾကည့္ေနတဲ့ကလည္း ျဖစ္ော့ ဘယ္ေကၿပီး ဘယ္ေကွားသလကၽ္ော္ မသိော့ပါဘူး စဥ္းားို႔လည္း မကူးော့ပါဘူး အခ်ိအခါ ကလကာ့ တစကဲ ေျို႔ဆိုအလိုို သငၾကားားၿပီးားပါ။

ေျာော့ူး အဝတအစား က္း္းၿပီး ရရကား ရနကကို ္ေျခတငာ့ာေပါ ္းျပညနယ္ေက တမ္းေွာော့ “ိုေက်ာ္းား်ားသညတငပါ႔ဖဝါတစားတည္းက်ေက္ေျြားၾကၿပီ ျဖစပါသည္”  ားိုပါတယ

ၾကကို႔သာ ေျရတ ရနက္ေက္ော့ ုံး မေကနပူး ျဖစ္ျပန္ေးေ႕မယို္းကာ့ ေေျး ေျဲ့ၿပီးွ ေကင္းဲေက္ော … ေ်ာ … … ိုးက္းက ထရပနၿပ ကမခ္းဒါသက္ော့ာေပါ

ရမလ
 
ာေပစစစ္ေ ခငပညဲေကို ာေမယ္ေပါ ဝနႀကီးကၽ္ော္ာေပါတယ ကၽ္ော္ာ ျပည္ေအလံော္ သယို ံုေိုအပကအရ ို႔စကဒတစ္ေဝဖို ပါၾက္း ္းအမ်ိဳးားေန႔ အထ္းအမဖစ္ေဝရန္ ျဖစပါၾက္း အဆိုပါ ္းအမ်ိဳးားေန႔ကို ၾက္းျၿပီး ာေပစစစ္ေက ္းျပညနယအစိုးရထက္ေ္းဲ့ပါၾက္း ္းျပညနယ္ေကလကမခပါၾက္း ိုၾက့္ ္ေဝခ့္ မရပါၾက္း    တင္ျပလိုသညွာ … … … ကၽ္ော္သညရနကၿမိဳ႕သား ္းအမ်ိဳးားတစ္ေက္ ျဖစပါၾက္း  ္းျပညနယ္ေကက ရနကၿမိဳ႕အထာေကကဖကၿပီး ကၽ္ော့္ား ်ဳ့္ ခန႔ခဲြ့္ မရွိပါၾက္း ကၽ္ော့္ား ်ဳ့္သညရနကို္း ေကဥကၠဌ ီးေက်ာ္ျမင့္ ွ်္ ျဖစပါၾက္း ရနကၿမိဳ ္းအမ်ိဳးားတစ္ေကကို ္းျပညနယ္ေကက ခန႔ခြဲကို လကမခို္ေၾက္း  ရနကို္းေကက ုံးျဖတညႊနၾကားွ်လကပါမည့္ၾက္း ယခကၽ္ော္ ို႔ထ္ေဝမည့္ ို႔စကဒအတက့္ျ႔သည္းျပညနယ္္ အစိုးရႏ့္ မပတသကရနကို္းအတ္းွိ ္းအမ်ိဳးား ်ားအတကရနကို္းေကဝနသင့္ေၾက္း ယဝနႀကီးဖင့္ စဥ္းားေပါရနအယဝင္ျခင္း ျဖစ္ေၾက္း ာေုိကပါ

ကို္း်ာ ကၽ္ော္ ဘယ္ေကာေးေက္းသလမသူး ၾကြားစရဘယ္ေက္ေက္းသလိုော့ ျပညဲ ေဝနႀကီးနက ို႔စကဒ္ေဝခ့္ ျုိကပါ
 
ာေပစစစ္ေက ဝနထမ္းေို ့ံၾသလ္းို လက်ားတစခါခါ်ာ ဘယ္းကမမရွိဲ့ူးူးဲ့ ားုံးက ို္းကိုကၾကတ  ုံွိို႔ကို ေရႊစငုံွိိုကက ီး႔လ်ေတယ ္းက အစိုး်း စကၠလည္းေ္းေတယ စကၠကိုလည္း ီး႔လ္ ေရႊစငုံွိိုကကို ်ေို ီး႔လကိုကၿပီး ဝယားၿပီးၿပ  ို္းကိုလည္း ကုံး ားၿပီးၿပ  ကတစ္ေန႔ဆို ိုကၿပ

ဒါပမဲ့ မရိုက္ျဖစပါဘူး

္းျပညနယ္ ေကအစိုး က ပင္းအထနကနကကို႔ဆိုၿပီး ျပညဲေနက ္ေဝခ့္ကို ျပန္းိုကတယို ေျပါတယ ကၽ္ော္ကာ့ မငပါဘူးရႊစငုံွိိုကက ဝယ္ေားဲ့ စကၠကစၥကိုလည္း ာေပစစစ္ေက တစ္ျားတစ အစားိုးေြားမယိုရႊစငုံွိိုကက ကၽ္ော့္ကို ေျပါတယ ို လမ္းစရ ကိုး ပန္း်ီေ ရႈံး ၿပီးြားပါ  အရႈံးတက အရုံးကာ့ ိုံေုံးမႈဖစပါတယ

ကၽ္ော့္တင္ျပခက္ေွာ အႀကီးုံးက ္းျပညနယ္ေကို္းျပညနယကို ခန႔ခဲြရတပါတယ ငင္းပါဘူး ိုာ္လည္း ္းအမ်ိဳးားေကို ခန႔ခဲြ့္ မရွိူး ို္း္းလင္းလင္း ေားပါ။ ္းျပညနယကို ်ဳ့္ရတ  ္းျပညနယ္ျပင ္းအမ်ိဳးားားုံးကို ်ဳ့္ ဘယွာ ရႏိုမလ်ာ

ဒါပမဲ့ အခ်ိ္းက ္းျပညနယအစိုးရနကို္းွာ ွိေနတဲ့ ္းို္းရင္းားေ အရကို ဝင္ေကကဖကကန႔ကကဲ့ူးေၾက္း တင္ျပခပါ။

္းက ဥကၠဌဖစဲ့ ီး္းရင္ေ ကၽ္ော္ ၁၉၉၃ - က်ိဳကၠဆံံ အမ်ိဳးားွာ ျပနုံၾကပါတယ ကၽ္ော္က တစ္ေုံးကတင္ျားၿပီး ၾကတပါ။ နခင္းို ို်ဳ္းိုခင္ေကို ာေ္ေပါတယ နကခင္းို ျခင္ေကို ္းပါတယ ကၽ္ော္ အၿမုံပါတယ က ကၽ္ော့္ကို “ေက္ေး” “ေက္ေး” ို အၿမဲေခၚပါတယ ကၽ္ော္ို စၾကကၾကပါတယ တစ္ေကၾက္း တစ္ေက္ ေျာျပၾကပါတယ ဒါပမဲ့ ကၽ္ော္႕ကို ေျဲ့အထွာ   ဖစကဲ့ဲ့ ို႔စကဒၾက္း ုံး ေျဲ့ပါဘူး ကလည္း ကၽ္ော့္ကို ုံး မမူးိုော့ ျပန္ေျလည္း အက်ိဳးမရွိော့ူးေလ။
 
ွာ ေျက ကၽ္ော္ို႔ဟစနစ ားေက္ေြ ျဖစဲ့ၾကတယ ဝမ္းနည္းစရာေက္းက အမတရားကို ွာေ႕ခဲ့ေပမဲ့  ဖၚထ္ျပသႏို္ျခင္း မရွိဲ့ပါဘ  ီ ျဖစကဲ့ာေတကယတမ္း ျပနဆန္းစစၾကည့္ရငအငမတနရငစရာေပါဗ်ာ ဲြေ်ာ္ဲ့တ႔ခန႔ခဲြမႈို သမို္းဆရတစ်ိဳ႕က ိုေက္းိုၾကပါလ့္မယ တကယတမ္းွာော့ တစ အတၱ ြေၾက့္ိုဘယိုငင္းကိုပါဘူး်ာ  ိုုိ္းျပညၾကီးြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနည္းုံး ိုဘဝကို ေကြားာ့ပါဘ  

ရငစရက္းုံးကာ့ စကၤိုကို  ကမၻာ့တန္းိုံျဖစ  ယခငက ရနကၿမိဳ႕ကုို အတၿပီး  တည္ေကဲ့ဲ့  စကၤာပိုံ ေခါင္းေႀကီး က္းကီေကပါၾကဲ့ ုိကို ဘယုိၿပီး ကမၻာ့ အဆင္းုံး ိုံျဖစ္ေိုကိုမစဥ္းား တတ္ော့ပါဘူး ” ို ေျြားရငစရက္းုံးပါဘ 
 
ူေျွာပါ။

အခုေျာျပခဲ့ ဥပမာေကို ၾကည့္ရငာေပါကမယထငို ဆကၿပီး ေျာျပခပါ။ ာေပစစစ္ေၾက္းကတစုေပါ

ကၽ္ော္ ျဖတသန္းူးဲ့ ာေပစစစ္ေကာ့ ်ားေတငားသလို ာေပကင္ေပတုိိုၿပီး မဟ္ော့ ကၽ္ော္ တပအပ္ေသခ်ာ ေျိုပါဘူး ဒါပမဲ့ ကလတ္းက ာေပစစစ္ေိုကၽ္ော္ိုမနာေအတကကင္ေပတုိ္ျဖစရတပါ။ ငန္းတရ္ေ ကားေအတကကာ့ တကယ့္ မၺလမ္းႀကီးတစု ျဖစတယို ကၽ္ော္ေျပါတယ

္ေဝသအပို္းကို ားၿပီး ုံွိအပို္းကိုၾကည့္ိုကရငုံွိငန္းအႀကီး/းေွာ တပာ္အၿင္းား အရွိႀကီးေအမ်ားားပါဝငပါတယ
တစခါသားွာော့်ာ ုံွိငန္း ုံတငသကတမ္းိုး ၾကပါတယက္းေိုႀကီး က ေျ္းဲ့ ု-ညႊနွဴးအဆင့္ ွိဲ့ ငယအရွိက အၿင္းား အရွိႀကီးေကို တန္းို္း ္းာ ေကာ ေ႕ရာ့ ကၽ္ော္ာ္ကို က္းျဖစရတယ ၾက္းိျဖစဲ့ ကၽ္ော္က က္းျဖစရတပါ။ ို႔လိုော့ ္းေက္ေနတဲ့ ဂၢိဳ ပတသကပတသက္ေၾက္း တရငန္း္ေ ကားငန္း္ေအဖို တန္းိုနသစရာေမလိုိုဖစပါတယ အခုေခတကလမွာ ေျာေျာေနၾကတဲ့ ်ိဳးို်ိဳး႔တကရငာ္ကို ိုးဝါပါတယ

ကင္ေပတို္ေို႔ကို ္းက ာေပစစစ္ေ ႈင္းကို ရငာ္ရငစရာ ျဖစ္ေက္းျဖစိုပါတယ ကင္ေပတို္ေက ကိုက်ိဳးၾကည့္ မၾကည့္ ကၽ္ော္ မသိေပမဲ့   ကၽ္ော္ၾကံဳဲ့ရတဲ့ ဂၢိဳ္ေကာ့ စည္း္းစည္းကမ္းေကို ၾက္းျပၿပီး ကိုက်ိဳးွာဲ့အမ်ားား ွိဲ့ို႔ပါဘ ားုံးကိုော့ မဆိုပါဘူး တစ်ိဳ  မတၱ ကၽ္ော့္ကို ကဲ့ၾကတဲ့ ူေက္းေလည္း အမ်ားႀကီးွိေနလိုဖစပါတယ ဒါပမဲ့ ို့္ကို ၾက္းျၿပီး ို့္ ားြားၾကတာေအမတကယွိဲ့ပါတယ ဒါၾက့္လည္း ျမနာေပဟနည္းနည္းေသကုိးဆကိုဲ့တယို ကၽ္ော္ော့ ို ေျပါတယ ို႔သကို္က်ိဳးမရွာဲ့ရငကၽ္ော္ိုမနာေကိုာ္ႀကီး မလပါဘူးက်းူးေတငရမလို ပါလားော္

ကို္္း်ာ … … … ကၽ္ော့္ ကို္ေတစုော့ ေျာျပခပါတယ

၁၉၈၅- ေကွာ ျဖစပါတယ ကၽ္ော့္ကို ပါတနစက ဝန္ေဲ့ဲ့ သမဝါယမ အခကအခတစကို ေက်ာ္လႊားို႔ဆိုဲ့ဝနွာ ကၽ္ော္မရႈမလြားၿပီးဲ့ ေကွာ ဝနက ႏႈတကဲ့ၿပီး ကိုိုအလတစ ုံွိ္ေကကို ကၽ္ော္ ေျခစပစဝငဲ့ပါတယ ေျရရင္ ော့ ငန္းးေပါ။ အခလည္း းေ ဆကသန္ေနရတပါ။

ဒါပမဲ့ ူေက ကၽ္ော့္ကို ာ္အထငႀကီးၾကတယခင အမ္ေျရရငအထငွားပါ။က္းေအထငွားမႈပါ။ ငန္းႀကီးေအပၾကတယ က သစ္ေီးီးနက ညႊနၾကားေွဴး အဆင့္ွိဲ့ အရွိႀကီး တစ္ေကက ို႔သစ္ေီးီးနက ္းႀကီး တစကို ျပနၿပီး အသစိုကို ကၽ္ော့္ကို ဝန္ေခၚပါတယ က အထႀကီးပါ

ေျရရင္ော့ က ွားပါပါ။ ၁၉ဝ၁- ္ေကက အဂၤလလကထကက ိုကားဲ့ ကို ျပနလည္ျဖည့္က္ျဳျပငက ိုကိုဖစပါတယ ကာ့ ေျရရငပညလကဲြပါ။ မန္ျပညူေအဖို ားမလညိုပါဘူးမနိုွာ ွိဲ့ သစႀကီးဝါႀကီးက အစ ေျမမွာေပါက္ေနတဲ့ ္ျမက္ေအဆုံး ို႔ရ ကၡဗဒအမည ္းခၚအဝၚ  ကခခၚအဝၚ မနခၚအဝၚ ပါက္ေကာေဒသ ီေဒသ႕အခၚအဝၚေကို စနစတက် ျားဲ့ အဖိုးတနတစ္ျဖစပါတယ

ကို ေခတ႔ဆီေ်ာ္ေနဆိုုံးျဖတကပနလညတည္းျဖတို႔လကာ့ မစၥတာ ဟန္းေိုူျဖစပါတယ ကကို႔ရအဆိုော္ ုိုိဟန႕အဖစပါတယ ကမီးား လမ္းွာေနပါတယ

နန ကၽ္ော္ ၿပီးဲ့ေကို္း ဆရႀကီး႔အလစလရပါတယ  ္းက ႔စရတဲ့ ကဖစပါတယ ူျပငားဲ့ကို ကၽ္ော္ို႕က ပနရတယ ၿပီးရငၾကမ္းၿပီး ဆရႀကီးီ ေန႔စဥြားို ရပါတယနပိုးြာြာ အခ်ိို႔ရပါတယ ွာ ကၽ္ော္လည္း ော္ော္ုိကယတစီးဝယ္ျဖစြားပါတယ ဆရႀကီးကို ေန႔စဥအခ်ိို ို္ေ္ျဖစပါတယ ပါင္း ာ္ၾကာ ေန႔စဥဆရႀကီးကို ကၽ္ော္ြားပါတယ  ဖတၿပီးားကို စကတငိုကိုပနဲ့ပါတယကထပအသစ႔ကိုေဲ့ပါတယ ို ပါင္းာ္ ၾကြားိုကိုက ဆရႀကီး ကၽ္ော္ ာ္ေခငမငမႈ ွိဲ့ပါတယ

ပႆနက ဆရႀကီး ကို ာေပစစစ္ေွာ ့္ျက္ေ္းဲ့အခါဖစပါတယ ဆရႀကီး ကို ကၽ္ော္က ဝနၿပီး ့္ျကက်ေတင္ေရတပါ။ နဆိုိုော့လည္း မတငို႔ကို မရဘူး ခင တငိုက္ော့ တစလလည္း မက လလည္း မက ကၽ္ော္က ာျပႆနမရွိို္ော့ ေးေးေးေား ဘယ့္မလ်ာ
 
ကို စစို ရနကတကၠသိုၾကည့္ိုကကို ို႔ထားပါသတဲ့ ၾကည့္ိုကကို ိုက္ေးော့ သစ္ေနကိုဆကၿပီး ို႔ထားပါသတဲ့ က်ာ ဆကိုကၾကရိုၿပီး သစ္ေနကို ိုက္ော့ နက ကတကက ို႔အ မပိုို သစ္ေီးီးနကို ို႔ထားပါသတဲ့ ရမလကၽ္ော့္ကို အလအပားက သစ္ေီးီးနဘ ိုကြားော့ ု-ညႊနွဴးတစ္ေကက ကၽ္ော္ွေွာ္အသင္းွာ ဲ့ဲ့ ေွေွာ္ဖကတစ္ေက္ ျဖစ္ေနတယ ႕အားကိုးိုက္ော့ ၾကည့္ိုကက ပညို႔ထားတယဲ့

ကို္း်ာ     ေျပါာ့မယ ပညက ဘယ်ား ထငပါသလ မစၥတာ ဟန္းေဲ ျဖစ္ေနပါတယ
 
မစၥတဟန္းေတည္းျဖတားဲ့ကို ိုို ို နဆိုအဆင့္ဆင့္ကို ျဖတသန္းဲ့ၿပီး ေကုံးွာော့ ျပနစစို (တနည္းားျဖင့္ ေကက္ေို) တစပတလညဲ့ၿပီး တည္းျဖတ္ ာေမစၥတဟန္းေကိုို္ ျပန္ျဖစ္ေနပါတယ

အစ-အဆုံး ိုကရတဲ့ ကၽ္ော့္ွာ ဘယ္ေက္ေမယထငပါသလ ဆရႀကီးကို ေျာော့ ကား ကၽ္ော္ မၾကည့္ျဖစ္ေူး ၾကည့္ော့လည္း ကၽ္ော္ ဘယိုရမလ ေျပါအ္း” ို႔ဆိုပါတယ ကၽ္ော္ခငမငရင္းဲြ ွိေနတကို ၾက္းျၿပီး “ဆရႀကီးရယကန႔ကကုိက္ေပါ်ာ ” ိုေျိုက္ော့ ဆရႀကီး ခင်ာ ိုကရတဖတဖတကိုေို႔။

ဒါန ာေပစစစ္ေက ညႊနွဴးကို ဝင္ေ႕ၿပီး အက်ိဳးၾက္းေျိုက္ော့ ခင်ာိုကရတတကမတတပါဘ  က္ော့ သစ္ေနက ကို ေ့္ ာ့ဲ ေကတစပတဒၶဟူးအစည္းကို တငၿပီး ့္ျကက္း္ေုိကပါာ့တယ

တကယ္ော့ ာေပစစစ္ေိုပညရပ္ေ ပတသကၿပီး ို မသ မပိုာေအမ်ားႀကီးပါ။  ို႔မသိော့ တစ္ျားူေကို ဝနို္းို  ို႔စစစို္းရတာေွိပါတယ  အထူးဖင့္ ို္းရင္းားာေ ကစၥဖစပါတယ ာေပစစစ္ေနမွာ ို္းရင္းားာေ စစိုမရွိပါဘူး  အထကွာ ကၽ္ော္ေျာျပခဲ့ဲ့ ို႔စကဒကိစၥမွာ ္းုံးုံးုံးေကကုိ ္းျပညနယ္ေကွိဲ့ ေႀကီးၿမိဳ႕အထ ို စစို္းဲ့်ိဳး ျဖစပါတယ ိုနည္း ို္းရင္းား ာေကၡလွ ေ႔ခဲ့ၾကတာ ျဖစပါတယ

ဒါကို ိုာျပညနယ္ေကို ျပနိုၿပီး စစို ဝနို ကန႔ကကရနွိ - မရွိ ေ္းော့ပါဘပညနယို္းကလည္း ို္းရင္းားာေ ိုို္မွိပါဘူး ွိဲ့လည္းဂၢိဳတစ္ေကက ဝနို ိုီေခတွာ ဘယိုဖစိုပါဘူး
 
ိုနည္း ို္းရင္းားာေပဆိုီေခတွာ အလ႔အလကို ွားပါြားဲ့ရတပါ။ ို္းရင္းားေဖကက အစိုးရအပၚအထငမငက္းာ (မငွားမဟပါ) ွားတယို ေျိုပါဘူး
 
ိုွ်ၾက နည္းလမ္း ိုသလိုပါဘအခ်ိို္ေိုဲ့နည္းတစွိဲ့ပါတယ ဒါကာ့ ျမနိုာ ျပန္ေရတပါဘ   နည္းလမ္းေုိ္းွာၾကာ့ ျမနာျပန္ေဲ့နည္းက မနုံးိုာ ေ႕ရပါတယက္းၿပီး ာျပန္ေၾကတာေပါ ၾကာော့လည္း ဖစို္ ျပနူးမနဝတၱဳေသမား တစ္ေကကမနို တစခါဲေိုကရငစစို္ၿပ  ို္းရင္းားာောေဆရကာ့ ျမနို ာျပနရတ႔ဆုိော့ ိုၿပီး အလပန္ေ က္ေျ မကိုကူးေပါ

ကၽ္ော္စမ္းူးပါတယ ဘယုိဲ ျဖစ္ျဖစ္း ဝတၱဳေတစက္ေိုၿပီးော့ ္းဝတၱကို အပငပန္းၿပီး ျမနဝတၱတစို ာျပန္ေၿပီး တငုိကတယ

်ာ … … … ကၽ္ော္တငိုကဲ့ ျမနာျပနကို ုံးေပါင္း သတုံက္း မကိုကို အမွားျပငဆင္ေားပါသတဲ့ ို ျပငဆင္ေရတဲ့အတက္ ျပငဆငဘယ္ေကကသင့္ ိုုံးေရန႔တကၿပီး ေ္းာောေလရ႕။ မင္းႀကီးား
 
မနသတုံ အမွားေကို ကၽ္ော္က ္းွာ ဘယိုုၿပီး အမွားျပငရမတ္း်ာ စဥ္းားၾကည့္ပါအ္း ကတည္းက ကၽ္ော္လည္း လက္ေျမႇကိုက္ော့ပါဘ ္ေြော့ ာ္ၾကဲ့ပါၿပ အခုော့လည္း ာေစစ္ေမရွိော့ူးိုော့ အရငကဖစဲ့ာေရယစရာ ေစရာေြ ျဖစက္ော့ပါဘ
 
ာေခတႀကီး တစကို ေ့္ေွးြားေဲ့ဲ့ စနစိုးႀကီးတစို႔ဘဲျမငိုကပါ။ အမွားႀကီးိုရငအခို္ောေကကို ိုကခတ္ေနဆဲ ျဖစတယို္ေ်းကက ္ေက ီေန႔အေျခအနကို ၾကည့္ိုကရငတကယ့္ကို ံေဝဂ ရစရပါဘ ို္ေတစိုၿပီးတစို္းြားၾကတို္းျပည အနဂတငယ္ေ ာေြ ေြားေစတာ ျဖစပါတယ ာေပနးေ ငယ္ေ္ေကို ရင္ေဖစပါတယ ၾကည့္ိုကစမ္းပါကဆကဲြ ိုကခတမႈက ဘယ္ေက္ေ္ ျပင္းထန္ေနသလို  

အင္းေ .... …. ….  ကထပာေပကင္ေပတို္ေထပပၚို္းႀကိဳးားၾကရမွာပါ။

No comments:

Post a Comment