Wednesday 29 June 2016

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိအေျပာင္းအလဲသည္သာမန္အားျဖင့္ၾကည့္လွ်င္အားတက္ဖြယ္ အေျပာင္းအလဲႀကီးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္လာသည့္ စစ္အစိုးရအား လူထုစြမ္းအားျဖစ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ဖယ္ရွားလိုက္ႏုိင္ျခင္းသည္ အံ့ဖြယ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္မေန ျပည္သူေတြအဖုိ႔ေတာ့ သာမန္အားျဖင့္ စိတ္ေအးအားတက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္နယ္ေနတုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္မူ စိတ္ခ်လက္ခ် စိတ္ေအးႏုိင္သည့္ အေျခအေနကို မရရွိႏုိင္ေသးေပ။
လက္ရွိအာဏာရ ဒီခ်ဳပ္ ပါတီသည္ ၂၈ ႏွစ္တုိုင္ေအာင္ အ တိုက္အခံဘဝျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရပါ သည္။ အတုိက္အခံဘဝႏွင့္ အစိုး ရဘဝသည္ အေတာ္ျခားနားသည္ ဟု ထင္ျမင္ပါသည္။ အစိုးရဘဝ လုပ္ကိုင္ရသည့္ အလုပ္မ်ားသည္ အတိုက္အခံဘဝတြင္လုပ္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ အေတာ္ျခားနားရ ပါလိမ့္မည္။ အတိုက္အခံဘဝ ထက္ ပိုမိုၿပီး တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ ခံမႈ ႀကီးမားပါသည္။ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ အေနျဖင့္ ထင္ထားသည္ထက္ အဆမတန္မ်ားျပားလွေသာ အာ ဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေကာင္း မြန္စြာအသံုးတည့္ေအာင္ အသံုး ခ်ဖို႔ရာ အေတာ္ႀကီးကို ႀကိဳးစား အားထုတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အ ထူးသျဖင့္ အမိႈက္ပံုႀကီးတစ္ခုလို ပုပ္သိုးေဆြးျမည့္ေနသည့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ဖို႔ အေတာ္ႀကီးျပတ္ျပတ္သားသားလုပ္ကိုင္ႏုိင္မွ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် အာဏာမရခဲ့ဖူးေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ခုိင္မာေသာ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံတစ္ရပ္ကို တည္ေဆာက္ရန္မွာ ခ်က္ခ်င္းမျဖစ္ႏုိင္ေသးေပ။ခုိင္မာေသာ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံမရွိဘဲ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို ျပတ္ျပတ္သားသား အျမစ္ျဖဳတ္ရန္မွာ အေတာ္ကိုခက္ခဲမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဒီခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအ ေနျဖင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အမိႈက္ သ႐ိုက္မ်ားကို ရွင္းလင္းေနရ ေသာေၾကာင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအေရး ကို အာ႐ံုစုိက္မႈ ေလ်ာ့နည္းသြား ႏုိင္ပါသည္။ လက္ရွိအေျခအေန အရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ ဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုကို ကိုင္တြယ္ေနရပါသည္။ ထို႔အ ျပင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကား ေစ့ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေစာေစာပိုင္းတုန္းက ေျပာခဲ့သလို သူမအေနျဖင့္ ကိုယ္တုိင္ေခါင္း ေဆာင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ရန္ ေကာ္ မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္ ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မ်ားျပားလွ ေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအ ၾကားတြင္ အလြန္ထိလြယ္ရွလြယ္ ေသာ အလုပ္ျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ ရြက္ရန္ အခ်ိန္ျပည့္ေပးႏုိင္ပါ့ မလား သံသယျဖစ္ဖြယ္ရွိပါသည္။
 အသစ္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အစိုးရအဖြဲ႕သည္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား အမ်ားအျပားေလွ်ာ့ခ်လိုက္ျခင္း၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားကို မထားရွိ ေတာ့ျခင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ေပါင္းစည္းလိုက္ျခင္းႏွင့္ အေတြ႕ အႀကံဳအသစ္ျဖစ္ျခင္း စေသာအ ေၾကာင္းတရားမ်ားသည္ တုိင္း ရင္းသားေဒသအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွးေစ ႏုိင္ပါသည္။ အသစ္ဖြဲ႕စည္းထား ေသာ တုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ ႀကီးဌာနသည္ နည္းဥပေဒမေရး ဆြဲရေသးသည့္ အေနအထားမွ ဝန္ႀကီးဌာနဖြဲ႕စည္းေရးကိစၥကို လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ အ ခ်ိန္အေတာ္ၾကာေအာင္ ဖြဲ႕စည္း ရဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။ သတ္မွတ္ ထားေသာ ဥပေဒကို ေလ့လာ ၾကည့္လွ်င္လည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္မႈမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ ႏုိင္ပါသည္။ အျငင္းပြားဖြယ္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိမႈမ်ားလည္း ပါဝင္ေနပါသည္။ ေခါင္းစဥ္တပ္ ထားသည့္ တိုင္းရင္းသားဟူေသာ ေဝါဟာရသည္ပင္လွ်င္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္အရ အယူအဆကြဲမႈ မ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။
မၾကာမတင္ကာလက ‘‘ဝ’’ နယ္ရွိ ပန္ဆန္းတြင္ စုဖြဲ႕ေနမႈမ်ား၊ ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္တြင္ NCA လက္မွတ္ထိုးအဖြဲ႕မ်ား၏ စုဖြဲ႕ေန မႈမ်ား၊ NCA လက္မွတ္မထိုးရ ေသးေသာ အစုအဖြဲ႕မ်ား၏ စုဖြဲ႕ မႈမ်ားသည္ မ်က္ျခည္ျပတ္၍မရ ေသာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အေျခအ ေနမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ လက္မွတ္မေရး ထိုးရေသးသည့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားထံသို႔ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သြား ေရာက္ေဆြးေႏြးေနျခင္းမ်ားမွ သတင္းေကာင္းမ်ား ၾကားရပါေစဟုေမွ်ာ္လင့္ေနၾကရပါသည္။ MPC လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆုိင္းသြားၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ တုိက္ပြဲ မ်ား ရပ္ဆုိင္းသြားေစရန္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးေရးမရွိသလို ျဖစ္သြားေသာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအေန ျဖင့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ဘဝ ဆုိက္ ေရာက္ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရႏွင့္ ရွမ္းျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားကလည္း ႏႈတ္ဆိတ္ေနၾကသည္မွာ အံ့ဩစရာ ျဖစ္ေနပါသည္။
၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာ သိမ္းစဥ္က ရွမ္းတို႔၏ ခြဲထြက္ခြင့္ ေတာင္းဆုိမႈေၾကာင့္ဟု အေၾကာင္းျပခဲ့သည္။ ယေန႔ပြင့္လင္းလာေသာ ယခုလိုကာလတြင္ ထိုေတာင္းဆိုမႈမ်ိဳး မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေနာက္က်စြာ သိရွိလာၾကသည္။ ယင္းေနာက္ပိုင္း လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ားအတြင္း ေသြးခြဲေရးကို တျဖည္းျဖည္းပံုသြင္းလာခဲ့ၾကၿပီး ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ ထိုစဥ္မွစ၍ လူမ်ိဳးစုငယ္အသီးသီးတို႔၏ စိတ္ထဲတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပည္နယ္ရရွိေရး စိတ္ဓာတ္မ်ားကိန္းေအာင္းခဲ့သည္။ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္မ်ား တဖြားဖြားေပါက္ဖြားလာခဲ့သည္။
‘‘ႏုိင္ငံခ်စ္စိတ္ထက္ မ်ိဳးခ်စ္ စိတ္က ပုိမိုမ်ားျပားေက်ာ္လြန္ သြားခဲ့သည္’’ ‘‘ႏုိင္ငံခ်စ္စိတ္ထက္ မိမိအဖြဲ႕အစည္းကို ခ်စ္စိတ္က ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့သည္’’ ႏုိင္ငံံ့အေရး ထက္ မိမိအမ်ိဳးသားေရးကို ဦးစား ေပးလာခဲ့ၾကသည္။ ျပည္မရွိ အာ ဏာရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထဲတြင္ လည္း  ႏုိင္ငံ့အက်ိဳးစီးပြားထက္ မိမိတုိ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ အက်ိဳး စီးပြားကို ဦးစားေပးသည့္ အေျခ အေနမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။
 ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံ့အ က်ိဳးစီးပြားထက္ မိမိလူမ်ိဳးစု၏ အ က်ိဳးစီးပြားကိုျဖစ္ေစ၊ မိမိအဖြဲ႕အ စည္း၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုျဖစ္ေစ ပိုမိုအေလးထား လုပ္ေဆာင္ေန ၿပီဆုိလွ်င္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကား ေစ့ေရးကိစၥသည္ ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ ေသာ ကိစၥမဟုတ္ႏုိင္ေတာ့ပါ။ အ ေတာ္ကို ကုစားရမည့္ကိစၥျဖစ္ပါ သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာ လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈတြင္ သတ္မွတ္ထား ေသာ လူမ်ိဳးအမည္နာမ၌ မပါဝင္ ေသာ လူမ်ိဳးမ်ားကို သီးျခားေခါင္း စဥ္ျဖင့္ ေမးျမန္းစာရင္းျပဳစုခဲ့ရာ လုပ္ငန္းၿပီးစီးသြားၿပီးေနာက္ပိုင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္ မျဖစ္ႏုိင္ ေလာက္ေအာင္ မ်ားျပားလွေသာ လူမ်ိဳးအမည္နာမမ်ား ထုတ္ေဖာ္ စာရင္းေပးထားၾကသည္ကိုၾကည့္ လွ်င္ သိႏုိင္ပါသည္။ မၾကာမီက ပင္ မုိင္းဝန္း (ဗမာ)ဟူေသာ လူမ်ိဳးနာမည္အသစ္တစ္ခုကို အစိုးရက မွတ္ပံုတင္ထုတ္ေပးရန္ ၫႊန္ၾကား စာထြက္လာေသာေၾကာင့္ ေဝဖန္ မႈမ်ား ရွိေနပါသည္။
အထူးသျဖင့္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ေအာက္တြင္ ႀကီးျပင္းလာၾကၿပီး ေလ့လာမႈအားနည္းခဲ့ေသာ လက္ နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အ စည္းမ်ားကို နားလည္လက္ခံႏုိင္ ေအာင္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ ရသည္မွာ လြယ္ကူေသာ ကိစၥ မဟုတ္ပါ။ လက္ရွိအာဏာရပါတီ ၏ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ စစ္တပ္ေခါင္း ေဆာင္ပိုင္းမ်ား အာဏာမလႊဲခင္ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားမွာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ဟု သိရပါသည္။ သို႔ဆုိလွ်င္ တစ္ ျပည္လံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္ စဲေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ ၾကားေစ့ေရးကိစၥကို လက္ရွိအာ ဏာပိုင္အစိုးရအေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈေအာင္ျမင္သည့္တုိင္ တပ္မေတာ္ဘက္သို႔တစ္ခါ ထပ္မံ ညႇိႏိႈင္းမႈ ျပဳရေတာ့မည္ျဖစ္ပါ သည္။ အစိုးရမပါဝင္ဘဲ တပ္ မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္မ်ား တုိက္႐ိုက္ေဆြးေႏြး မႈမ်ားသည္လည္း အဓိပၸာယ္ရွိ မည္မဟုတ္ေပ။ လက္ရွိ အစိုးရ ကိုယ္တိုင္က တပ္မေတာ္ႏွင့္ တစ္ ဖြဲ႕တည္း၊ တစ္ဖက္တည္းအတူ ထိုင္လ်က္ ေဆြးေႏြးႏုိင္မည့္ အ ေျခအေနမရွိေသးျခင္းသည္ အား ယုတ္စရာျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိုး တက္ေရးသည္ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္ စဲေရးအေပၚ အေတာ္မူတည္ေန ပါသည္။ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး သည္လည္း ယံုၾကည္မႈတည္ ေဆာက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူ ညီမႈရယူႏုိင္မွသာ ရပ္စဲမႈျဖစ္ႏုိင္ ပါမည္။ အမ်ားက သေဘာတူ ထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ျဖင့္ ေရးဆြဲထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ကို ျပ႒ာန္း ေရးဆြဲၿပီးမွသာ ခုိင္မာေသာ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကို ရႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္နက္ ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးမ်ား၏ သမုိင္း ေၾကာင္းသည္ ၾကာေတာင့္ၾကာ ရွည္ ၾကာေညာင္းခဲ့သည္ျဖစ္ရာ အထာက်ေနၿပီဟုပင္ ဆုိႏုိင္ပါ သည္။ လူမ်ိဳးစုတုိင္းလိုလို လက္ နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အ စည္းမ်ား တစ္နည္းမဟုတ္တစ္ နည္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။ ဖြဲ႕စည္းဖို႔လိုသည္ဟူေသာ အေတြးအေခၚ မ်ားလည္း ေျပာသံၾကားေနရသည္။ တခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ ထိုေတာ္လွန္ေရးေလာကထဲတြင္ ေမြးဖြား ႀကီးျပင္းခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ႏွစ္ေပါင္းၾကာေညာင္း ေအာင္ အသက္ရွည္၊ အသက္ ဆက္ခဲ့ေသာ မ်ားျပားလွသည့္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား သည္ ဘာေၾကာင့္ေပၚေပါက္ခဲ့ သလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ အသက္ရွည္ ေနသလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ထပ္မံေပၚ ေပါက္ေနသလဲ စဥ္းစားသံုးသပ္ဖို႔ လုိကိုလိုပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရး စိတ္ဓာတ္၊ ေတာ္လွန္ခ်င္ေသာ စိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္ အ ေၾကာင္းတရားမ်ားကိုလည္း ျပန္ လည္ဆန္းစစ္ဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီ ဟု ယူဆမိပါသည္။
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈကို ျပန္သံုး သပ္ၾကည့္လွ်င္ ထူးျခားခ်က္ အခ်ိဳ႕ကို ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းပိုက္ ၿပီးသည္မွ ေနာက္ပိုင္းကာလတစ္ ေလွ်ာက္လံုးသည္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး တည္း၏ ၫႊန္ၾကားေခါင္းေဆာင္ မႈေအာက္တြင္သာ ေနထုိင္ခဲ့ရပါ သည္။ အစိုးရပံုစံသာလွ်င္  ေျပာင္းခ်င္ေျပာင္းသြားပါမည္။ ႏုိင္ငံ ေတာ္ကို ေခါင္းေဆာင္ေနသည္က ေတာ့ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတည္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုေနာင္လာမည့္ ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း (ေစတနာအ ရာတြင္ ကြာျခားေကာင္း ကြာျခား မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း) ေခါင္း ေဆာင္မႈကေတာ့ တစ္ဦးတစ္ ေယာက္တည္း၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ ျဖင့္ ခရီးဆက္ရမည့္ အေနအထား ျဖစ္ပါသည္။
တုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ထိုသုိ႔ေသာ အေျခအေနတြင္ ထို ေခါင္းေဆာင္၏ စိတ္ေစတနာကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေန႐ံုမွတစ္ပါး အျခား မရွိႏုိင္ေတာ့ေခ်။ လက္ရွိအစိုးရ ႏွင့္ တပ္မေတာ္သည္ တစ္ခုတည္းမဟုတ္ေသာ အခ်က္ တစ္ခ်က္သာလွ်င္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ သက္သာရာသက္သာေၾကာင္း ျဖစ္ေနပါသည္။ လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအဖို႔ ႏုိင္ငံ့အာဏာကို ရယူရန္ ဘယ္လိုနည္းႏွင့္ မွ် မျဖစ္ႏုိင္ေအာင္ တားဆီးထားသည္။ ႏုိင္ငံ့အာဏာမဆိုထားႏွင့္ မိမိေဒသ မိမိျပည္နယ္၏ အာဏာကိုပင္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မည္မွ်ႏုိင္ႏုိင္ ရယူခြင့္ လံုးဝမရွိပါ။ ေနျပည္ေတာ္ရိွ ျပည္မပါတီႀကီးတစ္ခုခု ၏ လက္ေဝခံမျဖစ္ဘဲ မိမိျပည္ နယ္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ရန္ အ ေၾကာင္းမရွိပါေခ်။ လြတ္လပ္ေရး ရရွိသည္မွစ၍ အစိုးရအဆက္ ဆက္က အစဥ္အလာအရ ရွမ္း ျပည္နယ္အႀကီးအကဲအား ရွမ္း ျပည္နယ္သားမ်ားကိုသာ ခန္႔အပ္ ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုရွမ္္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုမွ ေျမျပန္႔သားတစ္ဦးအား ခန္႔အပ္ခဲ့ျခင္းကိုၾကည့္လွ်င္ ျပည္ နယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးဆံုး႐ႈံးမႈ ကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။
တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး (သို႔ မဟုတ္) ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ယခုအစိုးရ သစ္၏ အစီအစဥ္ကို တုိင္းရင္း သားအေတာ္မ်ားမ်ားက ေစာင့္ ၾကည့္ေနၾကပါသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္ သည့္ ‘‘ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံ’’အား ဆက္လက္ သယ္ေဆာင္သြားမည္လား၊ မသြားဘူးလား။ မည္သူမွ် မသိႏုိင္ေသး သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအစိုးရသစ္အ တြက္ ဟန္နီးမြန္းကာလ ရက္တစ္ ရာကို ၾကည့္လိုက္လွ်င္လည္း ပထမဆံုးလတြင္ပင္ တရားဝင္႐ံုး ပိတ္ရက္ ၁၂ ရက္ ႏွစ္ရက္ျပန္ဖြင့္ ၿပီး ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ရက္ျပန္ပိတ္ခဲ့ ရာ ၁၆ ရက္ခန္႔ အခ်ိန္ကုန္သြား သည္မွာလည္း အလြန္ႏွေျမာစရာ ေကာင္းခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးအတြက္ အေျဖသည္မရွိ မဟုတ္။ ရွိကို ရွိေနသည္ဟု ယံု ၾကည္မိပါသည္။ ရွာေဖြလွ်င္ ေတြ႕ ကိုေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးတတ္ေသာ ေခါင္း ေဆာင္မ်ားသာ လုိပါသည္။ ‘‘မ်ိဳး ခ်စ္စိတ္ထက္ ႏုိင္ငံခ်စ္စိတ္ကို ပိုမိုဦးစားေပးေသာ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားသာ လိုအပ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံ ခ်စ္စိတ္ကို ပိုမိုဦးစားေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူမ်ိဳးစု ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တပ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားသာ လိုအပ္ေနပါ သည္’’ အဖြဲ႕အစည္းဆုိရာတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းရည္ၫႊန္းျခင္းျဖစ္ပါ သည္။
အကယ္၍သာ မိမိအဖြဲ႕အ စည္း၊ မိမိလူမ်ိဳးစု၊ မိမိပါတီ၊ မိမိ တပ္ကိစၥမ်ားကိုသာ အဓိကထား ဦးစားေပးေနမည္ဆုိလွ်င္ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္သည္ အမ်ိဳး သားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကို ျပန္လည္ထူေထာင္ဖို႔ရာ အေတာ္ ႀကီးကို ခက္ခဲေနဦးမည္ျဖစ္ပါ သည္။ မိမိအဖြဲ႕အစည္း၊ မိမိလူ မ်ိဳးစု၊ မိမိပါတီကိစၥမ်ားကို အဓိက မထားဘဲ ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ အခက္အခဲျပႆနာကိုသာ ဦးစား ေပး ေဆြးေႏြးၾကမည္ဆုိမွသာ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ မိမိ အဖြဲ႕အစည္း၊ မိမိလူမ်ိဳး၊ မိမိပါတီ၊မိမိတပ္ကို ခ်စ္ေသာစိတ္ထက္ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ပိုမိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ားျဖင့္သာလွ်င္ တည္ ေဆာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
7Days Daily (Issue No. 1117 Thursday, June 12, 2016)

No comments:

Post a Comment